อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ Uget Cargo

ตารางสีแดง.png

ค่าบริการ Uget Sourcing

ค่าบริการตีลังไม้ 

เริ่มต้นที่ 0.1 คิว ค่าตีลังไม้ 80 หยวน 
ทุก ๆ 0.1 คิวที่เพิ่มขึ้นค่าตีลังไม่จะเพิ่มขึ้น 20 หยวน

*** หากลูกค้าต้องการตีลังไม้ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ ***

การคำนวน
น้ำหนัก-ขนาดสินค้า

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) = น้ำหนักสินค้าจริง x อัตราค่าขน่ง

คิดแบบปริมาตร (คิวบิกเมตร) = กว้าง x ยาว x สูง  = ผลลัพธ์
                                                  1,000,000

                                           = ผลลัพธ์ x อัตราค่าขนส่ง

***หมายเหตุ***
1.สินค้าที่มีขนาดใหญ่ใช้พื้นที่เยอะ จะถูกคิดเป็นปริมาตร
2.สินค้าที่มีขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อย จะถูกคิดเป็นน้ำหนัก
*** การคิดค่าน้ำหนักหรือปริมาตรจะขึ้นอยู่กับแต่ละสินค้า***