เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการนำเข้าสินค้าลูกค้าจะต้องแจ้งว่าเป็นสินค้าประเภทใด ชนิดใด ซึ่งต้องรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ทางเราเปิดตรวจสอบได้

 

2. ในขั้นตอนการส่งสินค้าจากร้านค้ามาที่โกดังจีนทุกครั้ง ลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด เช่น ชื่อที่อยู่ผู้รับหรือผู้ส่ง เบอร์โทรศัพท์ ทางเราจะไม่    รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี

 

3. หากลูกค้าทำการเปิด order และใช้บริการขนส่งกับทางเรา จะถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ


4. ทางเรามีความจำเป็นต้องสุ่มเปิดตรวจสอบสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฏหมาย และสินค้าที่ห้ามนำเข้า ก่อนที่จะส่งสินค้าออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจสอบพบสินค้า

   ผิดกฏหมาย หรือสินค้าห้ามนำเข้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายทั้งสิ้น

 

5. หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันทีภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางเราขอสงวนสิทธิ์

   ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 

6. สินค้าที่ไม่รับนำเข้าได้แก่ สินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด , สินค้าประเภทในกลุ่ม อย. คืออาหาร และเครื่องสำอางค์ ฯลฯ  , สินค้าลิขสิทธิ์ทุกชนิด , และสินค้าที่ถูก

   ควบคุมต่าง ๆ ถ้าหากมีการฝ่าฝืนฝากส่งสินค้าตามข้างต้น ทางเรามีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดใช้เป็น 2 เท่า ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางเรา

 

7. การขนส่งระหว่างประเทศจากจีนมาไทยระบุไว้ใช้ระยะเวลาทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-30 วัน (ระบุเป็นระยะเวลาขนส่งปกติ) ซึ่งระยะเวลาขนส่งโดยรวมจะขึ้นอยู่กับสภาพ    อากาศ , ศุลกากร , การจราจร , อุทกภัย ฯลฯ

 

8. ในกรณีสินค้าสูญหายจากการถูกขโมยทางเราจะชดใช้ให้ไม่เกิน 3 เท่าของราคาค่าขนส่ง โดยลูกค้าต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มขอค่าชดเชย ภายในระยะเวลา 30 วัน

   นับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าสินค้าสูญหาย

9. ทางเรายกเว้นไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ , การเมือง , สงคราม , เรื่อล่ม , รถคว่ำ , อุบัติ , และศุลกากร


10. ระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าและกำจัดสินค้าที่โกดังไทย ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งและเข้ามารับสินค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้าเข้ามาถึงโกดังไทย ถ้าหากลูกค้า    ชำระเงินหรือเข้ามารับสินค้าเกินกว่า 30 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิด    ชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี

11. ทางเราขอขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี สำหรับสินค้าประเภทแตกหักง่าย เช่น เซรามิค กระเบื้อง เครื่องแก้ว สินค้าที่ง่ายต่อการถูกขีดข่วนเป็นรอย เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โครเมี่ยม หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้า      ประเภทดังกล่าว แนะนำควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย

12. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซื่งหากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้      ทางเรายินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม